CURSO CON COMPROMISO DE CONTRATACIÓN DEL 15% DIRIGIDO A JÓVENES DE HASTA 30 AÑOS / 30 URTERAINOKO PERTSONA GAZTEEI ZUZENDUTAKO IKASTAROA (20%eko LAN-KONTRATAZIOAREN KONPROMEZUAREKIN)

MANTENIMIENTO GENERAL DE EDIFICIOS, INSTALACIONES Y FINCAS

CONTENIDOS: (300 horas)

 • Albañilería: 20 h.
 • Enlucidor yesista: 20 h.
 • Fontanería y calefacción: 50 h.
 • Carpintería metálica: 50 h.
 • Carpintería en general (madera): 40 h.
 • Pintura: 30 h.
 • Electricidad edificios: 50 h.
 • Jardinería: 20 h.
 • P.R.L: 20 h.

CALENDARIO: Del 13/03/2017 al 14/06/2017.

HORARIO: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00.

BENEFICIARIOS/AS: (12 Plazas)

Personas jóvenes que cumplan las siguientes condiciones:

 • de hasta 30 años
 • empadronadas en Bizkaia,
 • en desempleo,
 • inscritas en un servicio Público de empleo de ámbito autonómico o estatal,
 • con estudios primarios sin finalizar, o con certificado de ESO o Bachiller, o de formación profesional básica.

LUGAR DE IMPARTICIÓN: Centro Formación Somorrostro.

INSCRIPCIONES :
Meatzaldeko Behargintza 
Avda. La Estación 14 – Bajo (48530) Ortuella
Horario de atención: de 8:00 a 15:00

oficinas@behargintza-zm.com 
Más Info: www.behargintza-zm.com

PLAZO LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: 08-03-2017

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: 

 • Instancia de solicitud cumplimentada y firmada
 • Fotocopia del DNI/NIE
 • Informe de periodos de inscripción en Lanbide (Informe de altas y bajas).
 • Informe actualizado de Vida Laboral expedido por la Seguridad Social
 • CV actualizado con fotografía tamaño carnet
 • Fotocopia del título de formación reglada de mayor nivel de que se dispone.
 • Certificado de Empadronamiento  en Bizkaia.

Acción formativa subvencionada por Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad de la Diputación Foral de Bizkaia. 

ERAIKUNTZA, INSTALAZIO ETA LURSAILEN MANTENTZE OROKORRA

EDUKIAK: (300 ordu)

 • Igeltseritza: 20 ordu. 
 • Distiratzaile igeltseroa: 20 ordu. 
 • Iturgintza eta berokuntza: 50 ordu. 
 • Zurgintza Metalikoa: 50 ordu. 
 • Zurgintza Orokorra (zura): 40 ordu. 
 • Margolaritza: 30  ordu. 
 • Eraikuntzen elektrizitatea: 50 ordu. 
 • Lorezaintza: 20 ordu. 
 • L.A.P: 20 ordu.

EGUTEGIA: 2017/03/13tik 2017/06/14ra.

ORDUTEGIA: Astelehenetik ostiralera,9:00etatik 14:00etara.

ONURADUNAK: (12 Leku)

Hurrengo baldintza guztiak betetzen dituzten pertsona gazteak:

 • 30 urtetara arte
 • Bizkaian erralduta egotea
 • Langabezian,
 • EAEko edo estatu mailako enplegu zerbitzu publiko batean inskribatutak, Europar Batasunaren esparruan.
 • Lehen hezkuntzak bukatu gabeak edo DBH edo Batxilergoko zirtuagiriarekin, edo Oinarrizko Prestakuntzarekin.

LEKUA: Centro Formación Somorrostro.

IZEN-EMATEAK:
Meatzaldeko Behargintza
Geltoki Etorbidea, 14 – Behea (48530) Ortuella
Arretarako ordutegia: 8:00etatik- 15:00etara

oficinas@behargintza-zm.com
Info Gehiago: www.behargintza-zm.com

IZENA EMATEKO GEHIENEZKO EPEA: 2017-03-08

ESKATZAILEAK EMANDAKO DOKUMENTAZIOA:

 • Bete beharreko eskabidea betea eta izenpetua.
 • NAN/AIZ-ren fotokopia.
 • Lanbide zerbitzuan inskripzio-periodoen txostena (Alta eta bajak isladatzen dituen txostenak)
 • Lan Bizitzaren Agiria gaurkotua Gizarte Segurantzak egina.
 • CV gaurkotua nortasun-agiriaren  neurriko argazkiarekin.
 • Gehieneko mailako trebakuntza arautuaren lortutako tituloaren fotokopia.
 • Bizkaian Errolda Agiria

Bizkaiko Foru Aldundiko Enplegua, Gizarte Inklusioa eta Berdintasuna Sustatzeko Sailatik diruz lagundutako trebakuntza ekintza.

 INSTANCIA DE SOLICITUD / ESKABIDEA
 DOCUMENTO RESUMEN / LABURPEN DOKUMENTUA
 CARTEL / KARTELA

Categorías: ,